Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

Tin đăng nhặt được giấy tờ


Bạn tôi nhặt được giấy tờ này. Nếu bạn nhớ thông tin về căn cước này của mình , cung cấp cho tôi để xác nhận và nhận lại